Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

Termijn voor herziening of definitief vaststellen toeslagen maximaal 5 jaar

Op 1 juni 2016 heeft de Raad van State bepaald dat  de termijn waarbinnen de Belastingdienst Toeslagen een eerder toegekende toeslag nog kan herzien of definitief kan vaststellen maximaal vijf jaar is (ECLI:NL:RVS:2016:1484). Uiteraard zal de Belastingdienst Toeslagen de uitspraak van de Raad van State ook in andere gevallen als uitgangspunt moeten gaan hanteren. Omdat er nog veel toeslagen over oudere jaren niet definitief zijn vastgesteld, zal de Belastingdienst Toeslagen moeten gaan opschieten.

De Raad van State is van mening dat een herziening van een toegekend voorschot uiterlijk binnen vijf jaar na afloop van het beschikkingsjaar moet plaatsvinden. Ook de definitieve toekenning van een toeslag moet binnen deze termijn plaatsvinden. De Raad van State sluit daarmee aan bij de uiterste termijn van artikel 21 lid 2 AWIR. In de berechte casus vond de definitieve toekenning van kinderopvangtoeslag over het jaar 2007 pas in 2013 plaats. De uiterste termijn voor de vaststelling was volgens de Raad van State overschreden. De Belastingdienst Toeslagen mocht dus niet meer van het voorschot afwijken.

Toeslaggerechtigden weten nu gelukkig zeker wanneer zij uiterlijk bericht moeten krijgen. Is er bij u een toeslag over het jaar 2010 of eerder nog niet definitief vastgesteld, dan kan uw toeslag niet meer lager worden vastgesteld (wel hoger). Let op: genoemde termijnen gelden niet voor wijzigingen in het inkomen die door de Belastingdienst worden doorgevoerd bijvoorbeeld bij navordering. Hiervoor blijft de termijn van artikel 20 lid 2 AWIR gelden.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *