Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

Premies werknemers- en volksverzekeringen 2019

De regeling van 12 november 2018 stelt de premiepercentages voor 2019 vast die gelden voor de premieheffing voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) en Algemene nabestaandenwet (Anw), het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) en het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de opslag op de basispremie Aof voor de kinderopvangtoeslag.

Daarnaast is het maximum premieloon vastgesteld voor de heffing van de premies werknemersverzekeringen. Ook de loongrens voor indeling in de sector grootwinkelbedrijf is geïndexeerd.

In deze regeling worden in tegenstelling tot voorgaande jaren niet vastgesteld de premieloongrenzen voor tijdvakken korter dan het premiejaar, en voor werknemers met recht op vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken. De maximum premieloonbedragen, die als grondslag gelden voor de premies en opslag worden voor de andere loontijdvakken door herleiding bepaald. Deze bedragen maakt de Belastingdienst bekend.

Ook wordt in deze regeling geen percentage vastgesteld voor de vervangende sectorpremie. Met ingang van het premiejaar 2019 stelt UWV een gemiddeld premiepercentage vast voor de premie die ten gunste komt van de sectorfondsen.

AOW 

Het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering is voor het jaar 2019 17,90% (2018: 17,90%).

Anw 

Het premiepercentage voor de nabestaandenverzekering is voor het jaar 2019 0,10% (2018: 0,10%).

Maximum premieloon 

Het maximum premieloon bedraagt voor het jaar 2019 voor een loontijdvak van een jaar: € 55.927.

Het maximum premieloon wordt jaarlijks herzien met ingang van 1 januari naar de mate waarin het minimumloon per dag wordt herzien en blijft gedurende het gehele kalenderjaar van kracht.

Awf 

Het premiepercentage voor het Algemeen Werkloosheidsfonds  is voor het jaar 2019 3,60% (2018: 2,85%).

De Awf-premie is daarmee 0,75 procentpunt hoger vastgesteld dan in 2018. De AWf-premie stijgt onder meer door de invoering van de compensatieregeling voor de betaalde transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Ufo 

Het premiepercentage voor het Uitvoeringsfonds voor de overheid is voor het jaar 2019 0,78% (2018: 0,78%).

Basispremie Aof

Het premiepercentage voor de basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds is voor het jaar 2019 6,46% (2018: 6,27%).

Opslag tot dekking kinderopvangtoeslag 

De premieopslag tot dekking kinderopvangtoeslag is voor het jaar 2019 0,50% (2018: 0,50%).

Grens WW sector Grootwinkelbedrijf 

De minimumloongrens WW sector Grootwinkelbedrijf wordt: € 6.280.751 (2018: € 6.156.392).