Aan-Slag - Administratie en Belastingadvies

Verder uitstel UBO-register

De minister van Financiën heeft in zijn brief van afgelopen vrijdag, 20 april 2018, aan de Tweede Kamer laten weten dat de invoering van het UBO-register vertraging heeft opgelopen en de indiening van het wetsvoorstel pas wordt voorzien voor begin 2019.

De invoering van het UBO-register is een gevolg van de vierde anti-witwasrichtlijn. De implementatie van die vierde anti-witwasrichtlijn vindt plaats langs twee wegen.

  1. Een wet(svoorstel) die/dat ziet op de implementatie van een UBO-register én
  2. een wet(svoorstel) die/dat ziet op de (algehele) implementatie van de richtlijn.

Ad 1
Het wetsvoorstel dat ziet op de implementatie  van een UBO-register is nog in de conceptfase.

Inmiddels is op 20 december 2017 een Europees politiek akkoord bereikt over een wijzigingsrichtlijn, die naar verwachting aan het eind van het voorjaar 2018 in werking treedt. Deze wijzigingsrichtlijn bevat onder meer een verplichte openbaarheid van een deel van de UBO-informatie en heeft gevolgen voor het al bestaande conceptwetsvoorstel. Daarnaast bevat de wijzigingsrichtlijn een verlenging van de implementatietermijn voor dit onderdeel tot 18 maanden na inwerkingtreding van de wijzigingsrichtlijn. Daarom wordt een aangepast wetsvoorstel pas na inwerkingtreding van de wijzigingsrichtlijn verder in procedure gebracht. De minister wil het conceptwetsvoorstel voor de zomer voor advies voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en begin 2019, na advies van de Raad van State, het wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer.

De Europese Commissie heeft in het richtlijnvoorstel van de wijzigingsrichtlijn ook voorgesteld de centrale registratieverplichting met betrekking tot informatie over UBO’s van trusts en soortgelijke juridische constructies aan te passen. Daardoor zal ook Nederland, na het in werking treden van de wijzigingsrichtlijn, een register met UBO-informatie voor deze entiteiten/constructies moeten creëren. Daarvoor zal een apart wetsvoorstel  worden ingediend zodra de wijzigingsrichtlijn is vastgesteld. Naar verwachting zal het wetgevingstraject aan het eind van dit voorjaar starten.

Ad 2
Het wetsvoorstel dat ziet op de (algehele) implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (Kamerstuk 32 808) ligt nu (24 april 2018) bij de Eerste Kamer.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *